HƯỚNG DẪN  SINH VIÊN ĐĂNG KƯ MÔN HỌC ONLINE

 

1.  Login vào trang web thông tin đào tạo

 

Khi bạn vào website để sử dụng được các chức năng của website bạn phải đăng nhập vào khung đăng nhập như h́nh (nằm ngay dưới menu)

 

Rectangular Callout: Sau khi điền thông tin bấm vào đây

 

 

Sau khi nhập chính xác tên đăng nhập và mật khẩu bấm nút đăng nhập để vào website. Màn h́nh sau đây hiện lên sau khi đăng nhập thành công.

 

Rectangular Callout: Click vào menu đăng kư môn học để vào trang đăng kư môn học

 

 

1.  Tiến hành đăng kư môn học:

 

Chọn “ĐĂNG KƯ MÔN HỌC” đề tiến hành đăng kư môn học

 

Rectangular Callout: Hiển thị danh sách các môn đă chọnRectangular Callout: Check vào ô môn học cần chọnOval Callout: Nhập mă môn để t́m môn học nhanhRectangular Callout: Hiển thị danh sách các môn học lọc theo điều kiện 1

 

Trang đăng kư gồm 3 phần

a.         Phần lọc để t́m nhanh các môn cần đăng kư

b.        Phần hiển thị danh sách các nhóm môn học, mặc định lần đầu tiên khi load lên sẽ hiển thị danh sách nhóm học được xếp dành cho lớp của sinh viên.

c.         Phần hiển thị danh sách các môn đă được chọn hoặc đă đăng kư trước đó, ngoài ra danh sách c̣n hiển thị danh sách đăng kư cứng (môn học sinh viên bắt buộc phải học).

 

A. Phn lc

 

1

 

 Gồm 2 phần lọc theo môn học và lọc theo điều kiện (khuyến cáo nên dùng lọc theo môn học để t́m nhanh môn học sinh viên muốn học)

-            Lọc theo môn học là giúp để t́m nhanh đến môn học cần đăng kư nếu biết mă môn học hoặc tên môn học, bằng cách nhập mă môn hoặc tên môn vào ô text sau đó bấm nút lọc phần hiển thị sẽ hiển thị đúng môn học sinh viên đă nhập, có thể t́m theo điều kiện chính xác hoặc tương đối (nghĩa là nhập gần đúng bằng các từ gợi ư).

-            Lọc theo điều kiện được dùng để lọc cùng lúc nhiều môn học theo “Lớp” hoặc “Khoa”. Nếu điều kiện lọc được chọn là “Lớp” th́ danh sách tương ứng kế bên là danh sách lớp, ngoài ra sinh viên có thể t́m theo lớp nào đó bằng cách nhập mă lớp hoặc tên lớp vào ô text kế tiếp. Nếu điều kiện lọc được chọn là “Khoa” th́ danh sách tương ứng kế bên là danh sách khoa, ngoài ra sinh viên có thể t́m theo lớp nào đó bằng cách nhập mă lớp hoặc tên lớp vào ô text kế tiếp.

 

B. Phần hiển thị danh sách các nhóm môn học

 

Mặc định lần đầu tiên khi load lên sẽ hiển thị danh sách nhóm học được xếp dành cho lớp của sinh viên.

 

3

Thông tin được hiển thị gồm:

-       ĐK:                    Ô chọn lựa đăng kư

-       Mă môn học:    Mă môn học

-       Tên môn học:   Tên môn học

-       NMH:                Nhóm môn học

-       TTH:                  Tổ đăng kư ( các nhóm môn học lại được chia nhỏ thành các tổ đăng kư, mỗi tổ đăng kư có thời khóa biểu riêng)

-       STC :                 Số t́n chỉ của môn học

-       STCHP:             Số tín chỉ đóng học phí

-       SCP:                  Số lượng đăng kư tối đa cho phép của nhóm

-       CL:                    Số lượng c̣n lại cho phép đăng kư

-       TH:                    Tiết thực hành (để trắng là tiết lư thuyết)

-       Thứ:                   Thứ 

-       Tiết BĐ:            Tiết bắt đầu môn học

-       ST:                     Số tiết môn học diễn ra

-       Pḥng:               Pḥng học

-       Tuần:                 Tuần học (1 kư số là đại diện cho 1 tuần học, kư hiệu “-” nghĩa là tuần không học)

 

* Thời khóa biểu tuần của môn học được biểu diễn bởi dăy số với số là số thứ tự của tuần học trong học kỳ , dấu gạch là tuần không học

VD : 12-4----90123 : nhóm môn học được học vào tuần 1, 2,4,9,10,11,12,13 của học kỳ, c̣n học vào thứ mấy học trong mấy tiết th́ xem các cột thứ, tiết bắt đầu, số tiết .

Sau khi xem thông tin các môn để lựa chọn môn cần đăng kư nếu muốn đăng kư môn nào th́ check vào ô vuông trong cột đầu tiên(cột ĐK) của môn muốn học.

        Khi check vào đăng kư hệ thống sẽ tự động kiểm tra các điều kiện của môn học (số lượng đăng kư, môn trực thuộc, môn song hành…) nếu môn không cho phép đăng kư th́ sẽ hiện lên thông báo lỗi chi tiết Các thông báo lỗi thông dụng là:

- Ví dụ:


http://222.255.128.151/Images/image020.png

 

-            Nếu đăng kư thành công, môn học sẽ được hiển thị trong phần hiển thị danh sách các môn học đă chọn, môn học đó sẽ có dấu check và được bôi đậm.

 

Rectangular Callout: Check chọn hoặc bỏ chọn đăng kưRounded Rectangular Callout: Các môn học được đăng kưRectangular Callout: Các môn được chọn sẽ được bôi đậm4

 

Rectangular Callout: Sau khi đồng ư các môn này bấm vào lưu đăng kư C. Phn hin th các môn đă được chn

 

 

 

Rectangular Callout: Nếu như đổi ư muốn bỏ đăng kư th́ check vào đây và bấm nút xóa.

5

 - Các môn được click chọn ở trên sẽ được hiển thị ở phần này với các thông tin ngắn gọn và thêm các thông tin về học phí như học phí, miễn giảm …. Và hệ thống tự động tính học phí tổng cộng mà sinh viên cần đóng

- Nếu như có thay đổi ư kiến muốn bỏ bớt môn học nào đó th́ check vào dưới danh sách đă chọn và click nút xóa để bỏ môn đó ra khỏi danh sách đă chọn.

- Nếu như đồng ư các môn đă đăng kư th́ click vào nút lưu đăng kư để hệ thống lưu vào cở sở dữ liệu và in ra bảng học phí cho sinh viên

 

Rectangular Callout: Bấm vào để in ra học phí các môn đă đăng kư9

 

Lưu ư: Trường hợp nhóm môn học cần đăng kư đă hết chổ hoặc không mở, sinh viên có thể đăng kư môn nguyện vọng. Trường hợp này giúp người quản trị có thể biết được những nguyện vọng muốn học của sinh viên để cân nhắc có nên mở thêm những lớp mới hay không.

 

6